Asuminen

Kelasta voit saada opintotuen asumislisää, jos olet lapseton opiskelija ja asut vuokra-, asumisoikeus- tai osaomistusasunnossa. Jos sinulla ei ole oikeutta opintotuen asumislisään, voit hakea yleistä asumistukea, esimerkiksi jos asut lapsen kanssa tai omistusasunnossa.

Opiskelu

Jos oma ala ei ole vielä selvinnyt, monet eri tahot voivat auttaa sinua opiskelupaikan löytämisessä. Opinto-ohjaaja, vanhemmat, työvoimatoimiston ammatinvalintaohjaajat ja nuorten tiedotus- ja neuvontapisteen työntekijät auttavat sinua varmasti löytämään oman alasi.

Työelämä

Työ- ja elinkeinotoimisto auttaa ammatinvalinnassa ja neuvoo miten ja mistä voit hankkia sopivan koulutuksen. Saat tietoa siitä, mitä työpaikkoja on tarjolla ja miten niitä kannattaa hakea.

Terveys

Nuoruus on muutosten aikaa. Ihminen kehittyy niin fyysisesti kuin henkisestikin. Tässä elämän myllerryksessä usein muuttuvat myös totutut turvalliset elämäntavat.

Vapaa-aika

Mielekäs vapaa-aika on yksi merkittävä osa nuoren hyvinvointia. Harrastukset antavat eväitä, rytmiä ja sisältöä elämään, vahvistusta itsetunnolle, onnistumisen ja epäonnistumisen kokemuksia sekä sosiaalisia suhteita ja yhdessäoloa.

Kansainvälisyys

Maailma on täynnä mahdollisuuksia! Ulkomaille voi lähteä esimerkiksi opiskelemaan, vapaaehtoistyöhön, töihin, työharjoitteluun tai au-pairiksi.

Vaikuttaminen

Erilaiset lait ja säädökset velvoittavat kuulemaan nuoria siinä missä muitakin kuntalaisia. Esimerkiksi nuorisolaissa sanotaan, että nuoria on kuultava heitä koskevissa asioissa ja niitähän riittää.

Nuorten oikeudet

Suomen perustuslain toisessa luvussa määritellään perusoikeudet. Perusoikeudet koskevat myös alle 18-vuotiaita lukuun ottamatta vaalioikeuksia valtiollisissa vaaleissa ja kunnallisvaaleissa.

Harrastus

Raahe-opisto on yleissivistävää opetusta järjestävä oppilaitos. Opiston toiminta-alueena on Raahen kaupunki ja Pyhäjoen kunta. Opisto tarjoaa erilaisia kursseja mm. taiteen, liikunnan ja musiikin saralla.

Nuorten tieto- ja neuvontapalvelut voivat olla paikallisia pisteitä tai keskuksia, nuorille suunnattu tieto- ja neuvontapalvelu verkossa tai nuorten oma vertaistiedottajien ryhmä. Koko Euroopan alueella toimii yli 8 000 nuorten tieto- ja neuvontapalveluihin erikoistunutta palvelupistettä tai –keskusta, joissa asioi vuosittain yli 23 miljoonaa nuorta.

Lapsen ja nuoren oikeus tietoon määritellään mm. kansainvälisessä YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa. Samassa sopimuksessa sekä suomalaisessa nuorisolaissa korostetaan myös lasten ja nuorten oikeutta osallistua ja tulla kuulluksi nuoria koskevien asioiden päätöksenteossa.