Nuorten oikeudet

Ikärajat

6 vuotta

 • Oikeus ja velvollisuus:
  • Lapsen täytyy osallistua esiopetukseen.
  • Lapsi voi aloittaa koulun poikkeusluvalla.

7 vuotta

 • Oikeus ja velvollisuus:
  • Koulu alkaa (oppivelvollisuus). Erityistapauksissa koulun voi aloittaa myöhemmin.

12 vuotta

 • Oikeus:
  • Lapsen etu- tai sukunimeä ei voi muuttaa ilman hänen suostumustaan.
  • Lasta ei voida liittää uskontokuntaan ilman hänen suostumustaan. Myös uskontokunnasta eroamiseen tarvitaan lapsen lupa.
  • Avioerolapsella on oikeus kieltäytyä tapaamasta toista vanhempaansa.
  • Lasta ei voi adoptoida ilman hänen suostumustaan.
  • Jos perheessä on ongelmia, lapsi voi itse pyytää sijaishuoltoa. Sijaishuolto tarkoittaa, että lapsi asuu muualla kuin vanhempien luona.
 • Velvollisuus:
  • Lapsi ei saa enää ajaa polkupyörää jalkakäytävällä.

14 vuotta

 • Oikeus:
  • Lapsi voi tehdä kevyttä työtä muutaman tunnin päivässä, jos se ei haittaa hänen terveyttään tai koulunkäyntiään. Työsopimukseen tarvitaan huoltajan allekirjoitus.

15 vuotta

 • Oikeus
  • Nuori voi itse solmia työsopimuksen. Vanhemmat voivat kuitenkin purkaa alle 18-vuotiaan sopimuksen, jos nuori ei ole kertonut heille työstä.
  • Nuorella on oikeus avata oma pankkitili ja hallita omalla työllään ansaitsemaansa omaisuutta.
  • Kun nuori on suorittanut oppivelvollisuuden, hän saa tehdä kokopäivätyötä klo 6.00–22.00 välisenä aikana.
  • Nuori voi suorittaa mopon, traktorin ja moottoriveneen kuljettamiseen tarvittavan ajoluvan.
  • Nuori saa kuljettaa polkupyörällä alle 10-vuotiasta lasta.
  • Nuori voi liittyä uskontokuntaan tai erota uskontokunnasta vanhempien kirjallisella luvalla.
 • Velvollisuus
  • Nuori on vastuussa tekemistään rikoksista. Jos nuori tekee rikoksen, hän voi joutua syytteeseen ja saada tuomion.

16 vuotta

Lasten seksuaalinen suojaikäraja on 16 vuotta. Tämä tarkoittaa sitä, että seksuaalinen toiminta alle 16-vuotiaan kanssa on rangaistava teko (Poikkeuksena samalla kehitysasteella olevien nuorten keskinäinen sukupuolisuhde). Seksuaalipalvelujen ostaminen alle 18-vuotiaalta on rikos.

 • Oikeus
  • Oikeus suorittaa kevytmoottoripyörän kuljettamiseen tarvittava A-ajokortti.
  • Oikeus omaan sairausvakuutuskorttiin. Tämä tarkoittaa, että 16-vuotias on vakuutettu vanhuuden, työttömyyden ja työkyvyttömyyden varalta ja että sairausvakuutuskorvaus maksetaan nuorelle itselleen, ei esimerkiksi vanhemmille.

17 vuotta

 • Oikeus
  • Oppivelvollisuus päättyy, ellei sitä ole jo suoritettu.
  • Oikeus lapsilisään päättyy.
  • Nuori voi hakea KELA:n opintotukea. Huoltajan tulot vaikuttavat kuitenkin opintotuen määrään ja myöntämiseen.

18 vuotta

Täysi-ikäisyys

 • Oikeus:
  • mennä naimisiin
  • äänestää valtiollisissa ja kunnallisissa vaaleissa
  • hankkia oma passi
  • liittyä tai erota uskontokunnasta
  • määrätä oman omaisuuden käytöstä
  • hankkia ajokortti (esimerkiksi moottoripyörä, henkilöauto)
  • saada kansalaisuus (18–22-vuotias), jos on asunut pitkään Suomessa.
 • Velvollisuus:
  • miehillä asevelvollisuus (armeija tai siviilipalvelus)

www.infofinland.fi

Pelien ja elokuvien ikärajat:
www.kavi.fi

Perusoikeudet Suomessa

Suomen perustuslain toisessa luvussa määritellään perusoikeudet. Perusoikeudet koskevat myös alle 18-vuotiaita lukuun ottamatta vaalioikeuksia valtiollisissa vaaleissa ja kunnallisvaaleissa. Suomen perustuslaissa perusoikeuksina turvataan seuraavan sisältöiset oikeudet:

1. yhdenvertaisuus (perustuslain 6 §)
2. oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen (7 §)
3. rikosoikeudellinen laillisuusperiaate (rangaistuksen tulee perustua lakiin) (8 §)
4. liikkumisvapaus (9 §)
5. yksityiselämän suoja (10 §)
6. uskonnon ja omantunnon vapaus (11 §)
7. sananvapaus ja viranomaisten asiakirjojen julkisuus (12 §)
8. kokoontumis- ja yhdistymisvapaus (13 §)
9. vaali- ja osallistumisoikeudet (14 §)
10. omaisuuden suoja (15 §)
11. sivistykselliset oikeudet (16 §)
12. oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin (17 §)
13. oikeus työhön ja elinkeinovapaus (18 §)
14. oikeus sosiaaliturvaan (19 §)
15. vastuu ympäristöstä (20 §)
16. oikeusturvan saatavuus (21 §)
Perustuslain mukaan lapsia (alle 18-vuotiaat) on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Perustuslain mukaan julkisen vallan (valtion ja kuntien) on tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.