Asuminen

Perusoikeudet Suomessa
Suomen perustuslain toisessa luvussa määritellään perusoikeudet. Perusoikeudet koskevat myös alle 18-vuotiaita lukuun ottamatta vaalioikeuksia valtiollisissa vaaleissa ja kunnallisvaaleissa. Suomen perustuslaissa perusoikeuksina turvataan seuraavan sisältöiset oikeudet:
1. yhdenvertaisuus (perustuslain 6 §)
2. oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen ja koskemattomuuteen (7 §) 3. rikosoikeudellinen laillisuusperiaate (rangaistuksen tulee perustua lakiin) (8 §)
4. liikkumisvapaus (9 §)
5. yksityiselämän suoja (10 §)
6. uskonnon ja omantunnon vapaus (11 §)
7. sananvapaus ja viranomaisten asiakirjojen julkisuus (12 §)
8. kokoontumis- ja yhdistymisvapaus (13 §)
9. vaali- ja osallistumisoikeudet (14 §)
10. omaisuuden suoja (15 §)
11. sivistykselliset oikeudet (16 §)
12. oikeus omaan kieleen ja kulttuuriin (17 §)
13. oikeus työhön ja elinkeinovapaus (18 §)
14. oikeus sosiaaliturvaan (19 §)
15. vastuu ympäristöstä (20 §)
16. oikeusturvan saatavuus (21 §)
Perustuslain mukaan lapsia (alle 18-vuotiaat) on kohdeltava tasa-arvoisesti yksilöinä, ja heidän tulee saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehitystään vastaavasti. Perustuslain mukaan julkisen vallan (valtion ja kuntien) on tuettava perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien mahdollisuuksia turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen kasvu.
http://www.mll.fi/nuortennetti »

Ikärajat 
7 vuotta
Lapsen oppivelvollisuus alkaa, ellei hän ole pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä 12 vuotta
Lapsen suostumus tarvitaan nimenmuutokseen.
Lasta ei voi liittää uskontokuntaan tai ilmoittaa hänen eroavan siitä ilman hänen omaa suostumustaan
Lasta on kuultava ja hänellä on oikeus käyttää puhevaltaa itseään koskevassa lastensuojeluasiassa (lapsi voi itse pyytää sijaishuoltoa)
Lapsi ei saa käyttää enää jalkakäytävää polkupyörällä ajoon

14 vuotta
Nuori voidaan ottaa lyhytkestoiseen kevyeen työhön, josta ei ole haittaa hänen terveydelleen tai koulunkäynnille. Huoltaja tarvitaan myös työsopimuksen allekirjoittajana

15 vuotta
Nuori saa itse solmia työsopimuksen, mutta huoltajalla on oikeus purkaa alaikäisen huoltajan tietämättä solmima työsopimus 18 ikävuoteen saakka.
Nuorella on oikeus avata oma pankkitili ja hallita omalla työllään ansaitsemaansa omaisuutta.
Oppivelvollisuuden suoritettuaan 15-vuotias nuori saa olla kokopäivätyössä klo 06 – 22 välisenä aikana.
Nuori saa käyttää yleisissä tiloissa olevia rahapeliautomaatteja ilman samaan perheeseen kuuluvaa täysi-ikäistä henkilöä.
Oikeus suorittaa moottoripolkupyörän, traktorin ja moottoriveneen kuljettamiseen tarvittava ajolupa.
Saa kuljettaa polkupyörällä alle 10-vuotiasta lasta.
Voi liittyä uskontokuntaan tai erota siitä huoltajan suostumuksella.
Rikosoikeudellinen vastuu alkaa – nuori voi joutua syytteeseen tekemästään rikoksesta ja hänet voidaan tuomita oikeusistuimessa. Alle 18-vuotias voidaan tuomita nuorisorangaistukseen.

16 vuotta
Seksuaalinen suojaikäraja – seksuaalinen toiminta kuten yhdyntä alle 16-vuotiaan kanssa on rangaistava teko (poikkeuksena samalla kehitysasteella olevien nuorten keskinäinen seksuaalisuhde).
Oikeus suorittaa kevytmoottoripyörän kuljettamiseen tarvittava A-ajokortti.

17 vuotta
Oppivelvollisuus päättyy, ellei sitä ole jo suoritettu.
Oikeus lapsilisään päättyy. Nuori voi hakea KELA:n opintotukea. Huoltajan tulot vaikuttavat opintotuen määrään ja myöntämiseen.

18 vuotta
Täysi-ikäisyys
http://www.vaestoliitto.fi »

Pelien ja elokuvien ikärajojen perusteet:
http://www.vet.fi »

Elokuvien ikärajat:
http://www.vet.fi »

Pelien ikärajat:
http://www.vet.fi » (pdf)